Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Przystań" w Zawierciu

Jesteś tutaj: Strona główna - REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN
Zawierciańskiego  Stowarzyszenia  Trzeźwościowego „PRZYSTAŃ”

ROZDZIAŁ I.  Formy pracy Stowarzyszenia.

1.   Prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w dniach poniedziałek do piątek w godzinach od 1700 do 2000.
2.   Prowadzenie „Telefonu Zaufania” nr tel. 32 6722175 oraz bezpośrednie rozmowy motywujące do podjęcia leczenia i działań zaradczych (przeszkoleni długoletni abstynenci lub prawnicy, pedagodzy, kuratorzy, lekarze, funkcjonariusze Policji).
3.   Spotkania Społeczności, zajęcia terapeutyczne lub inne imprezy kulturalne, sportowe czy okolicznościowe odbywają się w dniach i godzinach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
4.   Zarząd Stowarzyszenia nie udziela informacji osobom postronnym w sprawach jego Członków.
 
ROZDZIAŁ II.  Prawa.
1.  Członkowie oraz ich rodziny biorące aktywny udział w pracach organizowanych
przez lub na rzecz Stowarzyszenia mają pierwszeństwo w korzystaniu z jego dóbr.
2.  Osoba uzależniona przez okres 3-ch miesięcy jest kandydatem i po tym okresie zgłasza się do Sekretarza Zarządu w celu wypełnienia deklaracji członkowskiej, a po pozytywnej decyzji Zarządu i opłaceniu wpisowego zostaje Członkiem Zwyczajnym.
3.  Osoba nieuzależniona (fizyczna lub prawna) zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia po wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz po pozytywnej decyzji Zarządu i opłaceniu wpisowego zostaje Członkiem Wspierającym.
4.  Osoba w stosunku do której orzeczona została kara wymieniona w § 30, pkt 2 Statutu ma prawo odwołania się w terminie 30 dni do Komisji Rewizyjnej w celu ponownego rozpatrzenia tej sprawy lub przedstawienia jej na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
5.  Osobie uzależnionej, która po raz pierwszy wstępuje do Stowarzyszenia zalicza się
staż abstynencji od czasu zaprzestania picia, jednak nie dłużej niż jeden rok.
6.  Osoba, która zostanie skreślona z listy członków na własną prośbę lub na wniosek Komisji Rewizyjnej przy ponownym wstąpieniu traktuje się jak osobę nowoprzyjętą.
7.  Członek Zwyczajny ma prawo do bycia wybieranym do Władz Stowarzyszenia,  
który na Walnym Zebraniu uzyska wymaganą ilość głosów i posiada wymagany
nieprzerwany staż członkowski:
a)  na Prezesa Stowarzyszenia minimum dwa lata;
b)  na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej minimum jeden rok;
c)  na Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej minimum 6 miesięcy.
8.  Członek Wspierający ma prawo do bycia wybieranym do Władz Stowarzyszenia
tj. na Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej jeżeli na Walnym Zebraniu uzyska wymaganą ilość głosów i spełni wymóg § 17, pkt 4 Statutu oraz posiada wymagany
nieprzerwany staż członkowski minimum 6 miesięcy.
9.  Na pisemną prośbę Członka Zarząd ma prawo wyrazić zgodę na zmniejszenie składki członkowskiej do 50 % na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w roku kalendarzowym.
10.  Na pisemną prośbę ze względu na szczególną sytuację życiową (ciężka choroba,
praca za granicą, itp.) Zarząd ma prawo zwolnić Członka z obowiązku czynnego uczestniczenia w spotkaniach społeczności na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Nie zwalnia to Członka z obowiązku opłacania składek.
11.   Członek Zwyczajny lub Wspierający posiadający nieprzerwany ponad 20-letni staż członkowski zostaje uznany jako „zasłużony członek Stowarzyszenia” i jest zwolniony z obowiązku wymienionego w ROZDZIALE III, pkt 6 i 7 niniejszego „regulaminu”.
 
 
 
 ROZDZIAŁ III.  Obowiązki.
1.   Każdy Kandydat lub Członek ma obowiązek dokonania pisemnego potwierdzenia swojej obecności dokonując odpowiedniego wpisu w „rejestrze” w danym dniu.
2.   Każdy Kandydat lub Członek wypełniając deklarację członkowską ma obowiązek udostępnienia swoich danych osobowych niezbędnych do działalności statutowej.
Natomiast o wszelkich zmianach dotyczących: miejsca zamieszkania, numeru telefonu itp. niezwłocznie powiadomić Sekretarza Zarządu.
3.   Każdy Kandydat lub Członek Zwyczajny ma obowiązek zgłoszenia do Zarządu Stowarzyszenia faktu złamania abstynencji.
4.   Składki członkowskie oraz wpisowe należy wpłacać osobiście Skarbnikowi Zarządu.
5.   Obowiązkowe opłacenie składek członkowskich za miesiąc poprzedzający daną imprezę uprawnia do udziału w Walnym Zebraniu, terapiach grupowych, wyjazdach       i innych imprezach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
6.   Każdy Kandydat lub Członek Zwyczajny ma obowiązek brać czynny udział
w spotkaniach Społeczności (wtorek lub piątek) minimum 1 raz w miesiącu.
7.   Każdy Członek Wspierający ma obowiązek brać czynny udział w spotkaniach
grupy osób współuzależnionych minimum 1 raz w kwartale.
8.   Każdy Członek ma obowiązek uzgodnienia z Zarządem termin organizacji spotkania
z okazji rocznicy abstynencji i odpowiada za posprzątanie sali po jej zakończeniu.
9.   Każdy Członek ma obowiązek przestrzegania ładu i porządku oraz brać czynny udział
w utrzymywaniu czystości pomieszczeń i otoczenia budynku.
10.   Każdy Członek ma obowiązek brać czynny udział w pracach na rzecz Stowarzyszenia lub zleconych przez Zarząd pracach społecznych wykonywanych wspólnie z innymi organizacjami, a swą postawą dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
11.   Każda osoba przebywająca w pomieszczeniach Stowarzyszenia ma obowiązek: kulturalnego zachowania się, poszanowanie wzajemnych zainteresowań i poglądów innych osób, utrzymania schludnego wyglądu, palenia tytoniu w miejscach wyznaczonych, wyciszenia lub wyłączenia telefonów komórkowych na czas spotkań Społeczności.                            
12.   Kategorycznie zabronione jest przebywanie w pomieszczeniach Stowarzyszenia osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innego środka odurzającego,      a osobom będącym pod ich działaniem nie będzie udzielona żadna pomoc ani informacja.
13.   Osoby wprowadzające do pomieszczeń Stowarzyszenia psy lub inne zwierzęta są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 
 
ROZDZIAŁ IV.  Nagrody i kary.
1.   Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nagradzać za aktywność w szerzeniu idei trzeźwości oraz za zaangażowanie i spontaniczny udział w pracach na rzecz Stowarzyszenia.
2.   Symbole trzeźwości są wręczane Członkom Zwyczajnym na spotkaniach Społeczności tylko 1 raz za nieprzerwany okres abstynencji i staż członkowski za okresy: 1 rok – szczerbiec, 2 lata – lampka, 5 lat – sygnet, 10 lat – złoty krokus, 15 lat, 20 lat i 25 lat rodzaj symbolu ustala Zarząd Stowarzyszenia.
3.   Członka, który złamie abstynencję obowiązuje bezwzględny zakaz reprezentowania
Stowarzyszenia na zewnątrz, natomiast w stosunku do Członka Zarządu lub Komisji  
Rewizyjnej obowiązuje ponadto zakaz pełnienia tej funkcji do końca kadencji.
4.   Nieobecność nieusprawiedliwiona na spotkaniach społeczności przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub nie opłacanie składek za okres dłuższy niż 6 miesięcy jest podstawą do skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.

Powyższe zasady REGULAMINU stanowią uzupełnienie zapisów ujętych w  aktualnie  obowiązującym  Statucie  ZST  „PRZYSTAŃ”  zatwierdzone przez Walne Zebranie Społeczności Stowarzyszenia w dniu 26.01.2013 r.          
(Uchwała Nr 4/2013) 

Polecamy

Śląskie. Pozytywna Energia

Witryna jest częścią Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego